Skip to main content
images/books.svg

Zbirke bogatih zgodovinskiv dejstev

Z domoznansko dejavnostjo je naša knjižnica najbolj povezana s svojim okoljem. Poldrugo desetletje načrtno zbiramo, obdelujemo in hranimo knjižno in neknjižno gradivo, ki je neposredno ali posredno povezano s Šaleško dolino in območjem občine Šmartno ob Paki ali pa so ga ustvarili avtorji s tega območja. Ob koncu leta 2014 je bil obseg domoznanskih zbirk 6.681 enot inventariziranega gradiva. Večina tega gradiva je le za prezenčno izposojo, naslove, ki jih imamo v dveh ali več izvodih pa izposojamo tudi na dom.

Domoznanske zbirke:

Zbirko tiskanega gradiva sestavljajo monografije, raziskovalne in diplomske naloge, disertacije,  lokalni časniki in časopisi, letopisi itd.

Zbirka filmskega, video in zvočnega gradiva obsega filme različnih zvrsti in zvočne posnetke šaleških glasbenikov ter glasbenih skupin.

Zbirka razglednic  je še  razmeroma skromna, vendar pa je sestavljena iz reprezentativnih podob krajev iz Šaleške doline od konca 19. stoletja do današnjih dni.

Zbirka plakatov obsega tristo enot, najstarejši primerek je iz leta 1953.

Zbirka drobnih tiskov je sestavljena iz brošur, katalogov, prospektov, zgibank, gledaliških in drugih programov, vabil in preostalih tiskovin v obsegu do štirih strani.

Zbirko digitaliziranega gradiva sestavlja knjižno in neknjižno gradivo, od digitaliziranih osrednjih velenjskih časopisov, monografij in razglednic do avdiovizualnega gradiva.

Zbirka starejših in redkih tiskov ter faksimil ni vezana le na naše lokalno okolje. Približno petina gradiva iz te zbirke so tiski iz 19. stoletja, omenimo le prve tiskane izdaje nekaterih slovenskih književnikov.
Na policah imamo tudi starejšo periodiko iz 19. stoletja, najstarejši je primerek Bleiweisovih Novic iz leta 1863.

Članki: v okviru domoznanske dejavnosti načrtno obdelujemo tudi članke domoznanske narave, njihovi bibliografski podatki pa so objavljeni v kooperativnem bibliografskem online sistemu COBISS.

zbirke
Plakati in letaki

Plakati in letaki

Nekaj primerkov iz zbirke plakatov in letakov, ki obsega več tisoč enot.
Filmska video zbirka

Filmska video zbirka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis...
Zbirka razglednic

Zbirka razglednic

Predstavljeno je nekaj primerkov iz digitalizirane zbirke razglednic krajev iz Šaleške doline. Razglednice so iz obdobja od konca 19. stoletja do začetka 20. stoletja.

Iz zbirk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatio

Več

Razstave

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatio

Več
Placeholder