Skip to main content

cilji trajnostnega razvoja

 

Na vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti. Ti ukrepi za trajnostni razvoj so akcijski načrt za ljudi, planet Zemljo ter blaginjo vseh. Poleg tega, da utrdi mir, je njegov namen predvsem zagotoviti več svobode na svetu.
Največji globalni izziv predstavlja odprava revščine v vseh njenih oblikah in v vseh slojih, saj je le to pogoj za trajnostni razvoj. Program izvajajo vse partnerske države in deležniki.

S cilji trajnostnega razvoja (CTR) bomo lažje osvobodili človeštvo revščine in pomanjkanja, predvsem pa rešili in ohranili naš planet. 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja priča o razponu in daljnosežnosti novega svetovnega programa. Cilji izhajajo iz želje po nadgradnji razvojnih ciljev tisočletja in uresničitvi vsega, kar tem ni uspelo. Njihov namen je tudi uveljavitev človekovih pravic za vse, enakost spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklic. So medsebojno povezani in neločljivi ter enakopravno združujejo vse tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, družbeno in okoljsko.

K uresničevanju CTR je aktivno pristopila tudi IFLA: Spodbujanje trajnostnega razvoja.

Za njeno izvajanje v Sloveniji smo decembra 2017 sprejeli Strategijo razvoja Slovenije 2030, krovni razvojni okvir države, ki v središče postavlja kakovost življenja za vse, z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja pa nas uvršča med države, ki smo prepoznale pomen skupne odgovornosti do okolja in družbe. Splošni in konkretni cilji bodo prihodnjih petnajst let spodbujali delovanje na področjih, ki so življenjskega pomena za človeštvo in Zemljo.

Splošni in konkretni cilji bodo prihodnjih petnajst let spodbujali delovanje na področjih, ki so življenjskega pomena za človeštvo in Zemljo:

 • LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost
 • PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije
 • BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo
 • MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe
 • PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva.

Knjižnice lahko poganjajo napredek skozi celotno Agendo 2030:

ctr1 ODPRAVa revščine

ODPRAVITI VSE OBLIKE REVŠČINE POVSOD PO SVETU

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Javni dostop do informacij in virov, ki omogočajo, da ljudje izboljšajo svoja življenja.
     • Pomoč pri pridobivanju novih veščin, ki so potrebne za izobraževanje in zaposlitev.
     • Informacije, ki podpirajo sprejemanje odločitev vlad, družbe in podjetništva za boj proti revščini.

 

 

ctr2 ODPRAVITI LAKOTO

ODPRAVITI LAKOTO, ZAGOTOVITI PREHRANSKO VARNOST IN BOLJŠO PREHRANO TER SPODBUJATI TRAJNOSTNO KMETIJSTVO

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Kmetijske raziskave in podatke o tem, kako na najbolj produktiven in trajnosten način povečati pridelek.
     • Javni dostop kmetom do spletnih vsebin,  kot so cene lokalne tržnice, vremenske napovedi in novih opremah

 

 

ctr3 zdravje in dobro počutje

POSKRBETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN SPODBUJATI SPLOŠNO DOBRO POČUTJE V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Raziskave, ki so na voljo v zdravstvenih in bolnišničnih knjižnicah, ki podpirajo izobrazbo in izboljšujejo zdravstveno dejavnost ponudnikov zdravstvenih storitev.
     • Javni dostop do informacij o zdravju in wellnessu v splošnih knjižnicah, ki pomagajo, da posamezniki in družine ostanejo zdrave.

 

ctr 4 kakovostno izobraževanjeVSEM ENAKOPRAVNO ZAGOTOVITI KAKOVOSTNO IZOBRAZBO TER SPODBUJATI MOŽNOST VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ZA VSAKOGAR

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Predano osebje, ki podpira zgodnjo pismenost in vseživljenjsko učenje.
     • Dostop do informacij in raziskave za vse študente.
     • Prostori, kjer cena ni prepreka za pridobivanje novega znanja in veščin.

 

ctr 5 enakost spolov

DOSEČI ENAKOST SPOLOV TER KREPITI VLOGO VSEH ŽENSK IN DEKLIC

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Varen in prijeten prostor za druženje.
     • Programe in storitve, namenjene potrebam žensk in deklet, kot so recimo razne pravice in zdravje.
     • Dostop do informacij in IKT, ki pomagajo, da ženske pridobijo podjetniške veščine.

 

ctr6 čista voda in sanitarna ureditev VSEM ZAGOTOVITI DOSTOP DO VODE IN SANITARNE UREDITVE TER POSKRBETI ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z VODNIMI VIRI

 

 

 

 

 

ctr7 cenovno dostopna in čista energija VSEM ZAGOTOVITI DOSTOP DO CENOVNO SPREJEMLJIVIH, ZANESLJIVIH, TRAJNOSTNIH IN SODOBNIH VIROV ENERGIJE

 Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Dostop do kvalitetnih informacij in dobrih praks, ki podpirajo lokalno vodno gospodarstvo in sanitarne projekte.
     • Brezplačen in zanesljiv dostop do elektrike in razsvetljave za branje, učenje in delo.

 

 

ctr8 dostojno delo in gospodarska rast

SPODBUJATI TRAJNOSTNO, VKLJUČUJOČO IN VZDRŽNO GOSPODARSKO RAST, POLNO IN PRODUKTIVNO ZAPOSLENOST TER DOSTOJNO DELO ZA VSE

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Dostop do informacij in veščin ter usposabljanj, ki jih posamezniki potrebujejo, da se prijavijo za boljša delovna mesta in uspejo v njih.

 

 

ctr9 industrija inovacije in infrastruktura

ZGRADITI VZDRŽLJIVO INFRASTRUKTURO, SPODBUJATI VKLJUČUJOČO IN TRAJNOSTNO INDUSTRIALIZACIJO TER POSPEŠEVATI INOVACIJE

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Razširjeno obstoječo infrastrukturo splošnih in raziskovalnih knjižnic ter sposobnih knjižničnih profesionalcev.
     • Prijetne in vključujoče javne prostore.
     • Dostop do IKT kot npr. hitra brezžična povezava, ki morda vsepovsod ni na voljo.

 

 

ctr10 zmanjševanje neenakosti

ZMANJŠATI NEENAKOST ZNOTRAJ DRŽAV IN MED DRŽAVAMI

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Nevtralne in prijetne prostore, ki omogočajo učenje vseh, vključno z marginaliziranimi skupinami, kot so migranti, begunci, manjšine, avtohtona ljudstva in invalidi.
     • Pravičen dostop do informacij, ki podpira družbeno, politično in ekonomsko vključenost.

 

 

ctr11 trajnostna mesta in skupnosti

POSKRBETI ZA ODPRTA, VARNA, VZDRŽLJIVA IN TRAJNOSTNA MESTA IN NASELJA

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Zaupanja vredne institucije, ki so predane promoviranju kulturne vključenosti in razumevanja.
     • Dokumentiranje in ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije.

 

 

ctr12 odgovorna proizvodnja in poraba ZAGOTOVITI TRAJNOSTNE NAČINE PROIZVODNJE IN PORABE

 

 

 

 

ctr13 podnebni ukrepi SPREJETI NUJNE UKREPE ZA BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM IN NJIHOVIM POSLEDICAM

 

 

 

 

ctr14 Življenje v vodiOHRANJATI IN TRAJNOSTNO UPORABLJATI OCEANE, MORJA IN MORKE VIRE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

 

 

 

ctr 15 Življenje na kopnemVAROVATI IN OBNOVITI KOPENSKE EKOSISTEME TER SPODBUJATI NJIHOVO TRAJNOSTNO RABO, TRAJNOSTNO GOSPODARITI Z GOZDOVI, BORITI SE PROTI ŠIRJENJU PUŠČAV, PREPREČITI DEGRADACIJO ZEMLJIŠČ IN OBRNITI TA POJAV TER PREPREČITI IZGUBO BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Trajnostni sistem izmenjave in kroženja materialov, kar zmanjša število odpadnih snovi.
     • Zgodovinske zapise o obalnih spremembah in rabi zemljišč.
     • Raziskovanja in podatke, ki so potrebni za informiranje o politiki podnebnih sprememb.
     • Širok dostop do informacij, ki so potrebne za usmerjanje odločanja lokalne in nacionalne vlade o temah, kot so lov, ribolov, raba zemljišč in upravljanje z vodami.

 

ctr 16 mir, pravičnost in močne institucije

SPODBUJATI MIROLJUBNE IN ODPRTE DRUŽBE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, VSEM OMOGOČITI DOSTOP DO PRAVNEGA VARSTVA TER OBLIKOVATI UČINKOVITE, ODGOVORNE IN ODPRTE USTANOVE NA VSEH RAVNEH

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Javni dostop do informacij o vladi, družbi in drugih ustanovah.
     • Usposabljanje rabe veščin, ki so potrebne za razumevanje in rabo teh informacij.
     • Vključujoči, politično nevtralni prostori za srečanja in organiziranje ljudi.

 

ctr 17 Partnerstva za doseganje ciljev

OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

     • Globalno mrežo institucij s sedežem v lokalni skupnosti, ki je pripravljena podpirati lokalne razvojne načrte.