Skip to main content

Med informacije javnega značaja uvršča Zakon o knjižničarstvu (2001, 16. člen) gradivo javne oblasti in določa, da splošne knjižnice zagotavljajo dostopnost in uporabo tistega gradiva, ki je splošno dostopno na elektronskih medijih. V skladu z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja pa so to informacije, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (2003, 1. člen).

Upoštevamo slednjo opredelitev, ki razširja izvor informacije javnega značaja in je zato za knjižnični sistem primernejša. Med informacije javnega značaja uvršča vse tiste, ki izvirajo iz delovnega področja javnih zavodov oz. organov, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam ali pridobil od drugih oseb, določa 3. člen imenovanega zakona.

Na voljo so vam spletne povezave do informacij javnega značaja, elektronskih gradiv javnih oblasti – E-uprave in občin, na področju katerih deluje Knjižnica Velenje. Občinske spletne strani omogočajo dostop do številnih informacij in gradiv javnih oblasti, predstavitve občin in posameznih krajev, kulturne, športne, gospodarske ustanove itd. Omogočamo vam tudi povezavo do E-uprave.

Katalog informacij javnega značaja

Naziv organa: Knjižnica Velenje

Odgovorna oseba: Drago Martinšek, direktor

Datum prve objave kataloga: 3.11.2003

Datum zadnje spremembe kataloga: 24.6.2008

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.knjiznica-velenje.si/

Druge oblike katalogatiskana oblika (.pdf)

Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

  1. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
    7. 4. KULTURA IN UMETNOST
    7. 4. 3. Knjižničarstvo

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema: zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, informacijsko opismenjevanje, varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Splošne knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, zagotavljajo storitve tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami.
Splošne knjižnice v okviru javne službe tudi: sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

Seznam drugih organov z delovnega področja

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Drago Martinšek

Organigram

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov ES z delovnega področja ministrstva

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, številka 2, 18. februar 2004, str. 22),

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02).

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028, Republika Slovenija Nacionalni svet za knjižnično dejavnost,

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13).

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13 in 56/15).

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23).

Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03).

Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/17)

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03 in 162/22).

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.)

Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij (Uradni list RS, št.  90/07).

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. NUK/12.6.2012.

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. NUK/20.12.2012.

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (Uradni list RS, št. 37/2009).

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. 1995.

Model brezplačne medknjižnične izposoje med knjižnicami celjskega območja

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF).

Kolektivna pogodba za javni sektor   (Uradni list RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/9445/9439/9639/99 – ZMPUPR, 82/99102/0052/0164/0143/06 – ZKolP, 60/0832/0932/0940/1246/13106/1546/172/17 – popr. in 80/18)

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I53/9213/93 – ZNOIP, 34/9312/9418/94 – ZRPJZ, 27/9459/9480/9464/9519/9737/9787/97 – ZPSDP, 3/983/9839/99 – ZMPUPR, 39/9940/99 – popr.99/0173/0377/04115/0543/06 – ZKolP, 71/06138/0665/0767/0757/08– KPJS, 67/081/092/1052/102/113/1240/121/1346/1395/1491/1588/16 in 80/18)

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

o   Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

 o   Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)  (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Program dela

Seznam vrst uradnih postopkov

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Gradivo kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo

E-uprava
Mestna občina Velenje
Občina Šoštanj
Občina Šmartno ob Paki

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

osebni obisk v knjižnici
po telefonu 03 89 82 566