Skip to main content

Megakviz

Kviz je osnovan na pobudo Ministrstva za kulturo. Vsako leto v petih sklopih obravnava znamenite Slovence in Slovenke ter njihove spominske hiše. Namenjen je predvsem učencem drugega in tretjega triletja osnovne šole. Cilji kviza so:

  • spoznavanje znamenitih Slovencev in njihovih spominskih hiš,
  • spoznavanje kulturne dediščine,
  • spodbujanje sodobnih pismenosti,
  • spodbujanje branja (tudi branja za bralno značko).

Učenci drugega in tretjega triletja osnovne šole ga lahko rešujejo samostojno, v šoli v okviru posameznih šolskih predmetov, interesnih dejavnosti, branja za bralno značko idr.). Kviz je dostopen na spletni strani Megakviz

Megakviz